Logowanie

Aby wypełnić formularz, należy zalgować sie swoim kontem pracowniczym / studenckim (jak do portalu SSL-VPN)

Zgłoszenie do ubezpieczenia


22.11.2022 - Zgłaszanie eksperymentów medycznych do ubezpieczenia zostało wznowione!

 

Aby zapewnić finansowanie ubezpieczenia główny badacz/dysponent środków, przed wypełnieniem „Zgłoszenia ubezpieczenia”, składa w systemie WORKFLOW wniosek o dokonanie zakupu ubezpieczenia. W systemie WORKFLOW należy wybrać jako „Przedmiot zamówienia – ubezpieczenie eksperymentu medycznego”. Jako jednostkę realizującą należy wskazać jednostkę, do której przypisane jest źródło finansowania. Numer wniosku z systemu WORKFLOW należy podać w „Zgłoszeniu ubezpieczenia”. Wniosek w systemie WORKFLOW składa dysponent  środków. Np. w przypadku finansowania ubezpieczenia z działalności statutowej jednostki dysponentem środków jest kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku mini-grantów studenckich dysponentem jest opiekun projektu a w przypadku projektu finansowanego ze środków NCN jego kierownik itd.

***

"Zgłoszenie ubezpieczenia” należy wygenerować z systemu (przycisk na dole strony "Pobierz PDF"), a następnie podpisać (elektronicznie bądź odręcznie). Zgłoszenie musi być podpisane przez Dysponenta środków.

Podpisane „Zgłoszenie ubezpieczenia” należy złożyć w Kancelarii WUM lub Sekretariacie Komisji Bioetycznej (Sekretariat Komisji Bioetycznej, Iwona  Siudalska, iwona.siudalska@wum.edu.pl, tel. kontaktowy: 22 57 20 303) łącznie z kompletnym wnioskiem o wydanie opinii Komisji Bioetycznej.
Kancelaria WUM/Komisja Bioetyczna potwierdza przyjęcie dokumentu pieczętując jeden z egzemplarzy „Zgłoszenia ubezpieczenia”. Drugi z egzemplarzy pozostaje w pakiecie przekazywanym do Komisji Bioetycznej.

Opieczętowane "Zgłoszenie ubezpieczenia" główny badacz wysyła, wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, mailem do Supra Brokers S.A. na adres a.domanska@suprabrokers.pl oraz na adres ubezpieczenia@wum.edu.pl. W tytule maila należy wpisać numer „Zgłoszenia ubezpieczenia” (SSN….).

 

Od 3 stycznia 2023r. obowiązują nowe stawki za poszczególne kategorie ubezpieczeń.
Wkrótce zostanie Państwu udostępniona nowa, obowiązująca procedura dot. ubezpieczenia eksperymentów medycznych na WUM.

Aktualna wysokość składki ubezpieczeniowej:

Rodzaj zaplanowanych badań

Składka za badania (zł)

Badania ankietowe*)

badanie polegające wyłącznie na wypełnieniu ankiet przez uczestników eksperymentu

500

Ocena kliniczna

badanie polegające na ocenie klinicznej, poprzez wykonywanie badań: USG, EKG oraz RTG klatki piersiowej – 50% badanych (nie interwencyjne)

900

Eksperyment, w którym dochodzi do przerwania tkanek

Eksperyment, w którym dochodzi do przerwania tkanek, polegające na pobraniu krwi dożylnej 2x po10 ml,

1100

Eksperyment, w którym wykonywane są badania diagnostyczne

Eksperyment, w którym wykonywane są badania diagnostyczne polegające na wykonywaniu: kolonoskopii, gastroskopii

1200

Eksperyment, w którym wykonywane są badania interwencyjne

Eksperyment, w którym wykonywane są badania interwencyjne tj. biopsje, nakłucia jamy brzusznej, pobieranie wycinków w trakcie zabiegów operacyjnych

1500

 

Przedłużenie ewentualnego okresu ochrony ubezpieczeniowej eksperymentu medycznego jest możliwe wyłącznie po skierowaniu prośby do Supra Brokers S.A. na adres mailowy: a.domanska@suprabrokers.pl, przed końcem ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie.

Wniosek o przedłużenie należy zgłosić do Brokera nie później niż dwa dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia określonego w polisie, podając w zgłoszeniu nr polisy zawartej na dany eksperyment oraz termin zakończenia badania.

Wnioski o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, które zostaną zgłoszone po upływie terminu okresu ubezpieczenia, określone w polisie nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku możliwości przedłużenia okresu ubezpieczeniowego, dla eksperymentów medycznych, których termin okresu ubezpieczenia, określony w polisie już minął, celem konieczności kontynuacji ubezpieczenia eksperymentu medycznego, należy ponownie złożyć wniosek o wykupienie nowego ubezpieczenia.